Nastavení soukromí

Pro poskytování služeb používáme soubory cookies. Některé z nich jsou pro fungování webu nutné, zatímco jiné nám pomohou vylepšit váš uživatelský zážitek a rychleji vás navést k tomu, co právě hledáte.
Souhlasíte s používáním všech cookies? Svůj souhlas můžete snadno definovat kliknutím na tlačítko Přijmout vše Přijmout vše Nastavení
 

Obchodní podmínky | toolscb - Váš obchod s nářadím

 
 
Registrace
 
 
 
 
 

Na úvod » Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky")obchodní společnosti TOOLS CB s.r.o., se sídlem Studentská 1655/1b, 370 05 v Českých Budějovicích, identifikační číslo: 26111047,  (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující")  prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový  obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na  internetové adrese WWW.NARADIPROKAZDEHO.CZ (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

 2. Obchodní  podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu  nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež  jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo  v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 3. Ustanovení  odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.  Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními  obchodních podmínek.

 4. Ustanovení  obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní  smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní  smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 5. Znění  obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu  účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 • uživatelský účet

  1. Na  základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může  kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého  uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále  jen „uživatelský účet").  V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující  provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při  registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující  povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v  uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen  aktualizovat.Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup  k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.  Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací  nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Kupující  bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a  softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a  softwarového vybavení třetích osob.

 • uzavření kupní smlouvy

  1. Veškerá  prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní  smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského  zákoníku se nepoužije.

  2. Webové  rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení  cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané  hodnoty a všech souvisejících poplat.Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.Informace  o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém  rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v  rámci území České a Slovenské republiky.

  4. Pro  objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém  rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

  5. Před  zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i  s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé  při zadávání dat do objednávky.Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

  6. Prodávající  je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství  zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat  kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či  telefonicky).

  7. Smluvní  vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí  objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu  elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující  souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních  prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady  na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí  kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 • cena zboží a Platební podmínky

   1. Cenu  zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

   

  - v hotovosti na pobočce prodávajícího vybraném kupujícím v objednávce;

   

  - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

   

  - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky po jejím odeslání. (dále jen „účet prodávajícího");

   

  1. Společně  s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také  náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li  uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené  s dodáním zboží.

  2. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

  3. V případě  platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena  splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní  cena splatná do   7    dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4. V případě  bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží  společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě  bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn  okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Prodávající  je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde  k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé  kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119  odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  7. Je-li  to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb  prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad -  fakturu. Prodávající   je   plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový  doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu  kupujícího.

 • odstoupení od kupní smlouvy

  V  případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své  obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na  nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto  možnost neuvádí.

  1. Kupující  bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze  mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo  upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo  po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z  hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o  dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,  pokud porušil jejich původní obal.

  2. Nejedná-li  se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní  smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti  (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní  smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato  lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní  smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě  , který zašle na adresu provozovny TOOLS CB s.r.o. studentská 1655/1b 37005 České Budějovice prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  obchod@toolscb.cz    . Rozhodným dnem, je den odeslání výše uvedeného formuláře, který je v případě sporu kupující povinen prokázat.

  3. V případě  odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do  čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li  kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

  4. V případě  odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14)  dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající si vyhrazuje  právo, vrátit peněžní prostředky formou bankovního převodu na účet  kupujícího, který uvedl číslo svého bankovního účtu prostřednictvím formuláře odstoupení od kupní smlouvy,  případně jeho uvedením v e-mailové korespondenci na e-mailový účet  prodávajícího eshop@naradiprokazdeho.cz. Odstoupí-li kupující od kupní  smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky  kupujícímu dříve, než mu kupující zboží prokazatelně vrátí.

  5. Nárok  na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn  jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. Do  doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od  kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající  kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na  účet určený kupujícím.

  7. Je-li  společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že  dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací  smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu  se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

  8. Ustanovení  zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze  chápat jako  možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě  využití práva  na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění,  musí  prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na   základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např.   v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující   poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být   vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající   uplatnit na kupujícim právo na náhradu škody a započíst svůj nárok   na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu v takovém případě  vrací jen takto sníženou kupní cenu. 
   Na  kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající  započíst  své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Pozn.  Nejčastějším případem ponížení vrácené částky, je poškození obalu  výrobku, kde je u některých produktů možné účtovat srážku až 20% z ceny  zboží!
 • přeprava a dodání zboží

  1. V případě,  že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené  s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li  prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené  kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě,  že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně  nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující  povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.  náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při  převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně  oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o  neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce  převzít.

  5. Další  práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní  dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 • Práva z Vadného plní

  1. Práva  a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí  příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až  1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  2. Prodávající  odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména  prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží  převzal:

   1. má  zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,  má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo  které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě  reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží  odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo  předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení  uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena  ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,  u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,  kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy  zboží.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

  5. Práva  z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho  provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment  prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 • další práva a povinnosti smluvních stran

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající  není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu  ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Mimosoudní  vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy   eshop@naradiprokazdeho.cz   .  Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na  elektronickou adresu kupujícího.

  4. Prodávající  je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný  živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává  Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve  vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 • ochrana osobních údajů

  1. Ochrana  osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována  zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění  pozdějších předpisů.

  2. Kupující  souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a  příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační  číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo  (dále společně vše  jen jako „osobní údaje").

  3. Kupující  souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely  realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení  uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se  zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání  informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která  by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

  4. Kupující  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve  svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní  obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného  odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  5. Zpracováním  osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,  jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní  údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány  třetím osobám.

  6. Osobní  údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou  zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v  tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  7. Kupující  potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o  tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

  8. V  případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je  v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v  rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na  účel jejich zpracování, může:

   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9. Požádá-li  kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu  prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za  poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu  nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 • Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

  1. Kupující  souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami  nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále  souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou  adresu kupujícího.

  2. Kupující  souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je  nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv  odvolat.

 • Doručování

  1. Kupujícímu  může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho  uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 • závĚrečná ustanovení

  1. Pokud  vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)  prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto  nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných  právních předpisů.

  2. Je-li  některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo  se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,  jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.  Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost  ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních  podmínek vyžadují písemnou formu.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

    

 

 

 

V  Českých Budějovicích     dne  21.5.2018